20220326141712

ETÜÜL(ETOKSÜMETÜLEEN)TSÜANOATETAAT testiga 98% min

Tere, tulge meie toodetega tutvuma!

ETÜÜL(ETOKSÜMETÜLEEN)TSÜANOATETAAT testiga 98% min

Kaup: ETÜÜL(ETOKSÜMETÜLEEN)TSÜANOATETAAT, testiga 98% min
CASi nr: 94-05-3
Molekulaarvalem: C8H11NO3
Struktuurivalem:

Kasutusalad: allopurinooli vaheühend.
Spetsifikatsioon:
Välimus: valkjas tahke aine
Analüüs (GC): ≥98,0%
Kuivamiskadu: ≤0,5%
Süttimisjääk: ≤0,5%
Sulamistemperatuur: 48-51 ℃
Pakkimine: 200kg/trummel


Toote üksikasjad

Tootesildid

1. Ohtude tuvastamine
Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
H315 Põhjustab nahaärritust
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/aurude/pihusti sissehingamist
P305+P351+P338 Silma sattumisel loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.Eemaldage kontaktläätsed, kui need on kergesti tehtavad – jätkake loputamist

2. Koostis/teave koostisainete kohta
Koostisosa nimi: etüül(etoksümetüleen)tsüanoatsetaat
Valem: C8H11NO3
Molekulmass: 168,18g/mol
CAS: 94-05-3
EÜ nr: 202-299-5

3. Esmaabimeetmed
Esmaabimeetmete kirjeldus
Üldised nõuanded
Konsulteerige arstiga.Näidake seda ohutuskaarti kohalolevale arstile

Sissehingamisel
Sissehingamise korral viia inimene värske õhu kätte.Kui ei hinga, teha kunstlikku hingamist.Konsulteerige arstiga.

Nahale sattumisel
Pesta maha seebi ja rohke veega.Konsulteerige arstiga.

Silma sattumise korral
Loputada põhjalikult rohke veega vähemalt 15 minutit ja pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel
Ärge kunagi andke midagi suu kaudu teadvuseta inimesele.Loputage suud veega.Konsulteerige arstiga.

Märge igasuguse viivitamatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Andmed puuduvad

4. Tulekustutusmeetmed
Kustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

Kasutage veepihustit, alkoholikindlat vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi.

Aine või seguga seotud erilised ohud
Süsinikoksiidid, lämmastikoksiidid (NOx)

Nõuanded tuletõrjujatele
Vajadusel kandke tulekahju kustutamisel autonoomset hingamisaparaati.

5. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
Kasutage isikukaitsevahendeid.Vältida tolmu teket.Vältige aurude, udu või gaasi sissehingamist.Tagada piisav ventilatsioon.Evakueerida töötajad ohututesse kohtadesse.Vältida tolmu sissehingamist.Isikukaitse kohta vt lõik 8.

Keskkonnakaitse ettevaatusabinõud
Ärge laske toodet kanalisatsiooni sattuda.

Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -materjalid
Koguge kokku ja korraldage utiliseerimine ilma tolmu tekitamata.Pühkige ja kühveldage.Hoida kõrvaldamiseks sobivates suletud konteinerites.


6.
Käsitsemine ja ladustamine
Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Vältida kokkupuudet naha ja silmadega.Vältida tolmu ja aerosoolide teket.Tagada asjakohane väljatõmbeventilatsioon kohtades, kus tolm tekib.Tavalised meetmed ennetavaks tulekaitseks.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Hoida jahedas kohas.Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.

Konkreetne lõppkasutus
Osa punktis 1.2 nimetatud kasutusaladest ei ole sätestatud muid spetsiifilisi kasutusviise

7. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
Asjakohased tehnilised kontrollid
Käsitseda kooskõlas hea tööhügieeni ja -ohutuse tavaga.Peske käsi enne pause ja tööpäeva lõpus.

Isikukaitsevahendid
Kanda laboririietust.keemiakindlaid kindaid ja kaitseprille

Silmade/näo kaitse
EN166-le vastavad külgkaitsega kaitseprillid Kasutage silmakaitsevahendeid, mis on testitud ja heaks kiidetud asjakohaste valitsuse standardite, nagu NIOSH (USA) või EN 166 (EU) kohaselt.

Naha kaitse
Käsitseda kinnastega.Kindaid tuleb enne kasutamist kontrollida.Kasutage õiget kinnaste eemaldamise tehnikat (kinna välispinda puudutamata), et vältida selle tootega kokkupuudet nahaga.Kõrvaldage saastunud kindad pärast kasutamist vastavalt kehtivatele seadustele ja headele laboritavadele. Peske ja kuivatage käed.

Keskkonnaga kokkupuute kontroll
Ärge laske toodet kanalisatsiooni sattuda.

8: Füüsilised ja keemilised omadused
Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Välimus: Kuju: tahke
Värvus: helekollane
Järjekord: pole saadaval


  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile